TURBOMAXX S.C.
32-125 Wawrzeńczyce 178
NIP : 6821768165

MAPA DOJAZDU :
KOPIOWANIE ZDJĘĆ ZABRONIONEFirma TURBOMAXX S.C. funkcjonuje na lokalnym rynku stosunkowo krótko, lecz posiadamy wysoce wykwalifikownaych i doświadczonych pracowników w zakresie regeneracji turbosprężarek. Zajmujemy się m.in. skupem, sprzedażą oraz regeneracją turbosprężarek do aut osobowych, dostawczych.. Turbosprężarki objęte są 12 miesięczną gwarancją. Gdy nie posiadamy na magazynie regenerowaniej turbosprężarki, czas oczekiwania na regenerację wynosi od 1-2 dni. Wszystkie turbosprężarki przechodzą testy obciązeniowe na maszynach testowych co gwaratuje wysoką jakość naszych usług.
POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
II. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
III. POCHODZENIE DANYCH
IV. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
V. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
VI. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
VII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
VIII. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE I PROFILOWANIE
IX. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH
X. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem danych osobowych jest firma TURBOMAXX S.C.., z siedzibą w Wawrzeńczyce 32-125, Wawrzeńczyce 178, REGON: 123225465, NIP: 682-176-81-65.

II. KONTAKT W SPRAWACH ZWIĄZANYCH Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH
1. Email: turbinykrakow@gmail.com
2. Adres: Wawrzeńczyce 178, Wawrzeńczyce 178.

III. POCHODZENIE DANYCH

IV. Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z zakupami w naszej firmie .

V. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH
1. Do realizacji umowy sprzedaży na odległość niezbędne jest podanie adresu oraz numeru telefonu . Brak zgody na przetwarzanie danych teleadresowych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.
2. Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki.
3. W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze względów podatkowych, czy rachunkowych.

VI. CEL PRZETWARZANIA DANYCH
1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania zawartej umowy, w szczególności:
a. Świadczenia usług droga elektroniczną.
b. Dokonywania płatności .
• Wystawiania dokumentów księgowych.
c. Kontaktu z firmą
• Obsługi zgłoszeń.
• Przyjmowania sugestii.
• Rozpatrywania reklamacji.
• Rozwiązywania problemów technicznych.
d. Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika - przez e-mail lub/i telefon.
2. Dane osobowe będą też przetwarzane dla celów wynikających z odrębnych przepisów prawa w tym m.in. celów podatkowych i rachunkowych.
3. Ze względu na prawnie uzasadniony interes naszej Firmy dane osobowe są przetwarzane również w celu:
a. Zapewnienia bezpieczeństwa usług.
b. Przeciwdziałania oszustwom, nadużyciom i łamaniu regulaminu.
c. Mediacji i rozwiązywania sporów między użytkownikami.
d. Statystycznym, doskonalenia usług oraz prowadzenia analiz.
e. Obsługi kontaktu z działem obsługi również w wypadku gdy nie są one związane z realizacją umowy.
f. Archiwizacji danych.

VII. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez naszą firme oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
4. Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.
5. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.

VIII. CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.

IX. PRZETWARZANIE AUTOMATYCZNE I PROFILOWANIE
1. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.

X. UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA WZGLĘDEM WŁASNYCH DANYCH OSOBOWYCH.
1. Każdy użytkownik ma prawo do:
a. Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
b. Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności.
c. Usunięcia danych.
• Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się wiązać z rozwiązaniem umowy .
d. Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
• Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
• Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
• Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e. Przenoszenia danych - osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe.
f. Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
g. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
• W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególna sytuację osoby.
2. Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
a. Drogą elektroniczną na adres turbinykrakow@gmail.com
b. Na adres: Turbomaxx S.C. Wawrzeńczyce 178 , 32-125 Wawrzeńczyce.
c. Osobiście w siedzibie Administratora.
3. Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące. Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu.
4.

XI. ORGAN NADZORCZY I SKARGI
1. W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.


Ciasteczka :
1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu (tu nazwa i ewentualnie adres) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu: dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę; przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony; możliwości logowania do serwisu; utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.
5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

kopiowanie zdjęć zabronione © turbomaxx.pl 2016